Algemene voorwaarden

HUISREGELS

 • Ongecontroleerde agressie wordt op geen enkele manier getolereerd.
 • Indien nodig worden de lesbenodigdheden gezamenlijk gepakt en opgeruimd.
 • Volgende groepen wachten in de gang / kleedkamer of zitten zonder te praten op de banken tot zij aan de beurt zijn.
 • We betreden de zaal met zaalschoenen (dus zonder zwarte zolen) of worstel- / free-fight schoenen. NIET op sokken, GEEN schoenen met profiel!
 • We beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, frisse adem, enz.
 • Wondjes verbinden we en eventueel bloed verwijderen we van de vloer of mat.
 • Het dragen van sieraden en piercings e.d. is niet toegestaan. Ook niet op ‘verborgen’ plaatsen.
 • Bind lange haren samen met een elastiek zonder scherpe of harde delen.
 • Draag het voorgeschreven tenue op de juiste wijze: T-shirt in de broek. Mouwen en broekspijpen niet opgerold. Indien nodig omzomen.
 • Bitjes uit wanneer je praat met de instructeur.
 • Voor de dames: draag gepast en functioneel ondergoed.
 • Volg de instructies van de instructeur of assistent-instructeur op.
 • Verlaat tijdens de les de zaal alleen met kennisgeving van de Instructeur. Dit i.v.m. veiligheid.
 • Iedereen oefent met iedereen: diegene die je vraagt of je als partner toegewezen wordt. Uitzonderingen kunnen worden besproken met de Instructeur.
 • Het groeten en afgroeten van je partner nemen we in acht.
 • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de studenten en zij die volgens afspraak een (proef)les volgen. Bezoekers nemen plaats op de bank en zijn stil.
 • Mobiele telefoons e.d. zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende Instructeur.
 • Het is verboden te eten in de zaal, tenzij door de instructeur anders bepaald (bv. voor diabetici).
 • Roken tijdens de lessen en/of in het pand is niet toegestaan.
 • Een voorwaarde om te mogen deelnemen aan examens is om minimaal 70 procent van de lessen aanwezig te zijn, tenzij met de instructeur anders bepaald (blessure).
 • Logo en naam van de IKMF, Krav Maga en KM zijn gedeponeerd. Gebruik van logo en naam zonder toestemming van de IKMF kan strafrechtelijke gevolgen hebben.
 • Het is verboden om (de technieken uit) het curriculum van de instructeur over te schrijven, te fotograferen en / of te filmen.
 • Let op: het maken van video-opnames van de technieken tijdens de lessen is niet toegestaan. Foto’s zijn toegestaan, mits dit van tevoren is overlegd met de instructeur.
 • Het is studenten van IKMF-scholen ten strengste verboden om krav maga technieken, principes en tactics te onderwijzen aan derden. Ook niet onder de noemer zelfverdediging of enig ander (zelfbedachte) naam. Op straffe van acute uitzetting bij school en bond.
 • Deze huisregels zijn er voor de veiligheid en / of het behoud van de goede sfeer. Bij het aangaan van het lidmaatschap spreken we af deze (gedrags)regels na te leven.
 • Het (herhaaldelijk) overtreden van de regels kan verwijdering uit de les, beëindiging van lidmaatschap of royement inhouden en/of strafrechtelijke gevolgen hebben.

AANSPRAKELIJKHEID

Krav Maga Leidsche Rijn (KMLR) en haar personeel, stichting International Krav Maga Federation (IKMF) en de IKMF-instructeurs zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan cursisten, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en de daaruit voortvloeiende schade. De student gaat akkoord met dat hij/zij de lessen uitsluitend voor eigen risico krijgt en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.

Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van het trainen in Krav Maga en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de student de International Krav Maga Federation en/of haar leiding en Instructors vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

ALGEMEEN REGLEMENT

Reglement Krav Maga Leidsche Rijn (KMLR)

Voor deelname aan de lessen in de volwassenengroepen Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Studenten van KMLR mogen geen antecedenten hebben bij Justitie, en mogen geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël zijn. Zij dienen dit (op verzoek) te kunnen aantonen met een Verklaring Omtrent Gedrag.

Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent het reglement heeft verstrekt, kan uitsluiting van de lessen volgen. Het deelnemen geschiedt geheel op eigen risico. KMLR is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.

De student verklaart, dat hij/zij de lessen uitsluitend en alleen voor eigen risico zal krijgen en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Dit is eveneens van toepassing op in het trainingscentrum achtergelaten kleding en voorwerpen. KMLR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft KMLR van elke aansprakelijkheid. Iedere student moet verplicht een WA verzekering hebben.

Iedere student is verplicht lid te worden van de IKMF. Zonder dit lidmaatschap is het niet mogelijk om examens te doen. Lidmaatschap is verplicht vanaf het P1 examen, en kan worden aangetoond d.m.v. het IKMF-paspoort. In dit paspoort worden alle Krav Maga activiteiten (zoals bv. examens en seminars) afgetekend.

Wanneer de lesgroepen na enige tijd door verloop te klein mochten worden en er nieuwe groepen starten, is het mogelijk dat de groepen worden samengevoegd in een nieuwe lesgroep. Het is dus mogelijk dat de lestijd en –dag veranderen.

Kleding tijdens de lessen moet bestaan uit het standaard tenue: zwarte broek met logo, wit Krav Maga T-shirt, zaalschoenen en benodigde bescherming zoals toque en bitje.

Betaling van het lesgeld doet u zelf via automatische overboeking. U tekent hiervoor bij inschrijving.

De overeenkomst om lessen te volgen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt deze overeenkomst te willen beëindigen. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk (per e-mail) gebeuren! Voor opzegging geldt 1 maand opzegtermijn, met betaling van de opzegmaand en de laatste maand. Bij niet-tijdige betalingen van het lesgeld wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten die zijn verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student. Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk (per e-mail) te worden ingediend.

Het lesgeld bedraagt €28,5- of €36,- per maand. U krijgt hiervoor de gelegenheid om één keer of twee keer per week de lessen te volgen. Ook bestaat incidenteel de mogelijkheid mee te trainen of gemiste lessen in te halen op een andere les van KMLR. Dit kan alleen gebeuren in overleg met en na toestemming van de Instructeur.

Tijdens schoolvakantieperioden loopt het lesgeld van KMLR gewoon door. Ook tijdens verhindering van de instructeur door bijvoorbeeld ziekte en overmacht loopt het lesgeld door. Buitengewone omstandigheden leveren voor KMLR altijd overmacht op en ontheffen KMLR van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is KMLR ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

Iedereen die zich inschrijft bij KMLR, dient kennis te nemen van en akkoord te gaan met bovenstaande door onderstaand te tekenen met datum en handtekening.

Dit zijn de reglementen van KMLR. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via de website.