Reglement

 • Voor deelname aan de lessen in de volwassenengroepen Krav Maga geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
 • Studenten van Krav Maga Leidsche Rijn mogen geen antecedenten hebben bij Justitie en mogen geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël zijn. Zij dienen dit (op verzoek) te kunnen aantonen met een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens omtrent het reglement heeft verstrekt, kan uitsluiting van de lessen volgen.
 • Het deelnemen geschiedt geheel op eigen risico. Krav Maga Leidsche Rijn is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel welke tijdens de lessen wordt opgelopen.
 • De student verklaart, dat hij/zij de lessen uitsluitend en alleen voor eigen risico zal krijgen en dat de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Dit is eveneens van toepassing op in het trainingscentrum achtergelaten kleding en voorwerpen. Krav Maga Leidsche Rijn aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de student ontheft Krav Maga Leidsche Rijn van elke aansprakelijkheid. Iedere student moet verplicht een WA verzekering hebben.
 • Iedere student is verplicht lid te worden van de IKMF. Zonder dit lidmaatschap is het niet mogelijk om examens te doen. Lidmaatschap is verplicht bij aanvang van de lessen en kan worden aangetoond dmv. het IKMF-paspoort. In dit paspoort worden alle Krav Maga activiteiten (zoals bv. examens en seminars) afgetekend.
 • Wanneer de lesgroepen na enige tijd door verloop te klein mochten worden en er nieuwe groepen starten, is het mogelijk dat de groepen worden samengevoegd in een nieuwe lesgroep. Het is dus mogelijk dat de lestijd en -dag veranderen.
 • Kleding tijdens de lessen moet bestaan uit het standaard tenue: zwarte broek met logo, wit IKMF-Krav Maga t-shirt, zaalschoenen en benodigde bescherming zoals toque en bitje.
 • Betaling van het lesgeld gebeurt via automatische overboeking door de student zelf. De student tekent hiervoor bij inschrijving.
 • De overeenkomst om lessen te volgen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt deze overeenkomst te willen beëindigen. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk (per post of e-mail) gebeuren! Voor opzegging geldt 1 maand opzegtermijn, met betaling van de opzegmaand en de laatste maand. Bij niet-tijdige betalingen van het lesgeld wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten die zijn verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student. Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen bij langdurige afwezigheid kan in overleg afgeweken worden van deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk (per post of E-mail) te worden ingediend.
 • Het lesgeld bedraagt: €35,- per maand voor 2 x per week trainen en €27,5 per maand voor 1 x per week trainen. Ook bestaat incidenteel de mogelijkheid mee te trainen of gemiste lessen in te halen op een andere les van krav Maga leidsche Rijn. Dit kan alleen gebeuren in overleg met en na toestemming van de instructeur.
 • Tijdens vakantie perioden dat krav Maga leidsche Rijn gesloten is, loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.
 • Het examengeld voor de leveltest P1, P3 en P5 dient ten minste 2 weken voor de test contant betaald te zijn bij Krav Maga LeidscheRijn. P2, P4 en G levels contant betalen aan de deur van de testlocatie.P1 €  65,- incl.diploma + levelpatch + IKMF paspoortP2 t/m P5  €  40,- incl.diploma + levelpatchG1 t/m G5 €  45,- incl.diploma + levelpatch
 • Iedereen die zich inschrijft bij Krav Maga Leidsche Rijn, dient kennis te nemen van en akkoord te gaan met bovenstaande door het inschrijfformulier te ondertekenen met datum en handtekening.

https://mijn.ikmf.nl/inschrijven

http://www.kravmaga-ikmf.nl/ikmf/algemeen-reglement